Opmaat Notariaat (NO)

In Notamail 2017-309 maakten wij melding van een uitspraak waarbij X een appartement had verkregen in een pand dat oorspronkelijk was gebouwd als kantoor. Volgens een op dat moment bestaand herontwikkelingsplan zou het pand worden verbouwd tot een complex met 25 wooneenheden. Ten tijde van de verkrijging van het appartementsrecht door X was: - het pand intern gesloopt; - een aanvang gemaakt met opbouwwerkzaamheden, en - een omgevingsvergunning voor woningbouw verleend.

Opmaat Notariaat (NO)

Een meerderjarigenbewindvoerder heeft de kantonrechter verzocht een machtiging te verlenen om € 100.000 aan zichzelf te schenken uit het vermogen van zijn demente moeder.

Opmaat Notariaat (NO)

In verband met de afwikkeling van een nalatenschap heeft een notaris van de erfgenamen een volmacht ontvangen om “alle daden van beheer en beschikking te verrichten” waaronder onder meer begrepen “het verkopen en leveren van goederen, waaronder registergoederen en effecten onder de voorwaarden en voor een koopsom door de gevolmachtigde te bepalen”.

Opmaat Notariaat (NO)

In Notamail 2017-304 maakten wij onder meer melding van een uitspraak die was behandeld in het TV-programma Radar waarin een bijstandsuitkering (met boete) werd teruggevorderd omdat de bijstandsgerechtigde met een gemachtigde bankpas kon beschikken over een bankrekening van haar demente moeder. Mede naar aanleiding hiervan zijn vanuit de Tweede Kamer vragen gesteld over de invloed van een volmacht op een bijstandsuitkering. Thans heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierop geantwoord.

Opmaat Notariaat (NO)

Een vereffenaar in een nalatenschap heeft op de voet van artikel 4:210 BW de kantonrechter gevraagd of zij terecht een rechtshandeling heeft vernietigd met een beroep op actio pauliana waardoor de uitdelingslijst als correct kan worden ingediend. De kantonrechter heeft het verzoek echter afgewezen. Artikel 4:210 BW geeft de kantonrechter instrumenten voor zijn toezichthoudende functie bij de vereffening. De kantonrechter is er niet om voorlichting in het algemeen te geven of in specifieke situaties de vereffenaar te adviseren.

Opmaat Notariaat (NO)

Een notaris heeft een akte gepasseerd waarbij X certificaten levert aan een koper. X is daarbij vertegenwoordigd door een kandidaat-notaris op grond van een onherroepelijke volmacht die X twee jaar eerder aan de koper had verstrekt (met het recht van substitutie).

Opmaat Notariaat (NO)

X is eigenaar van een appartement. Hij verhuurt een van de slaapkamers aan toeristen. Volgens de Vereniging van Eigenaars is dit in strijd met de splitsingsakte en -reglement.

Opmaat Notariaat (NO)

Inhoud 34. Mandatory disclosure en het notariaat C. Bruijsten

Opmaat Notariaat (NO)

Podium 22. Nephuwelijk voor Successiewet? Mr. F.A.M. Schoenmaker

Opmaat Notariaat (NO)

27. Fictieve materiële onderneming bij de verhuur van onroerende zaken Mr. T.C. Hoogwout

PagesHoewel de nodige zorg aan de onderhavige stukken is besteed, aanvaarden de makers geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik hiervan in de praktijk. Het gebruik van de modellen en het vertalen van de modellen naar de praktijk/concrete casus komt derhalve volledig voor rekening van de gebruiker.